DEVLET TEŞVİĞİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ (TEŞVİK) BİLGİLENDİRME SAYFASI

OKUL ÖNCESİ

3.060 ₺

6.000 öğrenciye verilecek

Yaşı 48-66 ay arasında olanlar anasınıfı teşviğine başvurabilir.

İLKOKUL

3.680 ₺

15.000 öğrenciye verilecek

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olması gerekir.

ORTAOKUL

4.280 ₺

15.000 öğrenciye verilecek

Öğrencinin 19 Eylül 2017 tarihi itibariyle beşinci sınıfların kayıt şartlarına sahip olması gerekir.

LİSE

3.680 ₺

15.000 öğrenciye verilecek

Öğrencinin 19 Eylül 2017 tarihi itibariyle dokuzuncu sınıfların kayıt şartlarına sahip olması gerekir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T. C. Vatandaşı olmak.
2. Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri arasında doğmuş olmak.
3. İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak.
4. 19 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak.
5. Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak.
6. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak.
7. Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak.
8. Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.
9. 5580 sayılı Kanun’un 12. Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.

BAŞVURU TARİHİ

YAPILACAK İŞLEM

10 Ağustos 2017 – 06 Eylül 2017
Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları
10 Ağustos 2017 – 06 Eylül 2017
Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları
07 Eylül 2017
Tercih İşlemi Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı
07 -14 Eylül 2017
Öğrencilerin Tercih İşlemleri
15 Eylül 2017
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
15-22 Eylül 2017
Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
25 Eylül 2017
Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
25-29 Eylül 2017
Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELiLERiNiN/VASiLERiNiN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.
b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.
c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim ve öğretim yıllarında alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin asıllarının bir örneğini ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2016 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2016 ‘ya ait son alınan bordroya göre işlem yapılır.
d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; e-okul sistemi dışında kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
e) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

BAŞVURU LİNKİ

E-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği menüsünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

E-Okul Başvuru Linki

MEB BAŞVURU VE YERLEŞTİRME E-KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2016-2017 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu'na buradan erişebilirsiniz.

Teşvik Klavuzunu İndir

KİRA GELİRİ BELGESİ

Okula kayıt sırasında verilmesi gereken (varsa) kira geliri belgesi dökümanı.

Taahhütnameyi İndir

DESTEK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER AYRINTILAR

1) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
2) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
3) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.
4) 8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Yerleştirme Sonuçlarının İlanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, Yerleştirme Sonuçlarının İlanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.
5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.
6) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.
7) Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.
8) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okul’da oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.
9) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’ndaki (Ek-12) belgeleri özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.
10) Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır.
11) 2015-2016 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.
12) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.
13) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okul’da oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.
14) Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.
15) Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.
16) Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.
17) Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
18) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takvimi’nde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemleriyle ilgili belgelerin sunulmasından  veli/vasi, nakil onay işleminin tamamlanmasından ise okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.
19) Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.
20) Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.
21) Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim öğretim desteğinden az olamaz.
22) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.
23) Sınıf seviyelerinin her birine okulundestek kontenjanının % 25’i kadar öğrenci yerleştirilir.
24) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okulakayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.
25) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.
26) Okulların eğitim v e öğretim destekli kontenjanlarının üzerine destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
27) Ek yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

OKULLARIMIZ

Lara Açı Okulları
Şirinyalı mah. 1492 sk. Yaşam Hastanesi arkası Muratpaşa, Antalya 0242 316 4 316
Antalya Açı Lisesi
Tahılpazarı mah. Şarampol cad. Ömer Melli işhanı Kat:4-5 Markantalya bitişiği, Muratpaşa, Antalya. 0242 244 77 99
Açı Anadolu ve Fen Lisesi
Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı No:39 Muratpaşa, Antalya 0242 311 88 58

BİZE ULAŞIN